Studijní obory: +420 376 326 280
Učební obory, nástavbový obor: +420 376 311 605
Vnitřní oznamovací systém

Datum platnosti zákona: od 1. srpna 2023 

Schválil: Ing. Vladislav Smolík, ředitel školy


V roce 2019 byla na úrovni Evropské unie přijata směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice“). Smyslem ochrany whistleblowerů (oznamovatelů), tedy osob, které oznámí protiprávní jednání v souvislosti s prací, je vytvořit takové prostředí, ve kterém se whistlebloweři nebudou muset obávat jakékoliv sankce pro případ, že protiprávní jednání oznámí, a přispět tak ochraně veřejného zájmu.

Dne 1. 8. 2023 nabyl účinnosti zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon“). Ten zapracoval Směrnici v podmínkách České republiky. Upravuje podávání a postup posuzování oznámení o možném protiprávním jednání, podmínky poskytování ochrany fyzické osobě, která oznámení učinila, jakož i dalším osobám a působnost Ministerstva spravedlnosti ČR.

Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy, Národních mučedníků 141, jako orgán povinného subjektu na podkladě Zákona zavedl a provozuje vnitřní oznamovací systém (dále jen „VOS“) a plní další úkoly vyplývající ze Zákona. Oznámení podle Zákona je možné podat prostřednictvím VOS, nebo prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti ČR (https://oznamovatel.justice.cz), případně uveřejněním za splnění podmínek stanovených Zákonem.

Ředitel školy určil příslušnou osobu za přijímání oznámení prostřednictvím VOS a posuzování jejich důvodnosti: Ing. Dagmar Častová (dále jen „příslušná osoba“), telefonický kontakt na příslušnou osobu: +420 376 326 271, další kontakty a způsob oznamování prostřednictvím VOS jsou uvedeny zde (další kontakt Martin Velíšek, +420 376 326 286).

Přijetí oznámení od oznamovatele protiprávního jednání je v rámci VOS svěřeno výlučně příslušné osobě. Příslušná osoba má k dispozici nástroje k zabezpečenému přijímání oznámení (oznámení je možné podat tak, aby se s jeho obsahem mohla seznámit pouze příslušná osoba), a to:

1.    Písemně

a)    elektronicky (viz odkaz pod textem „Podat oznámení“ s interaktivním formulářem pro podání oznámení níže)

b)    v listinné podobě zaslat na adresu:


Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy, Národních mučedníků 141
Ing. Dagmar Častová
Národních mučedníků 141, 339 01 Klatovy
obálku zřetelně označit „Neotevírat, pouze k rukám příslušné osoby“

2.    Ústně

Na žádost oznamovatele je příslušná osoba povinna oznámení přijmout i osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal:


a)    telefonicky na telefonním čísle + 420 376 326 271, +420 376 326 286.

pondělí - pátek: od 08:00 hodin do 13:00 hodin


V případě, že hovor nebude přijat, je možné, že příslušná osoba je momentálně zaneprázdněná dalšími pracovními úkoly. Prosím, opakujte volání později.


b)    příjem ústních oznámení je zajištěn příslušnou osobou v pracovních dnech v době:

pondělí - pátek: od 08:00 hodin do 13:00 hodin, popř. později dle domluvy


Oznámení je možné podat elektronicky na: ochrana.oznamovatelu@sszpkt.cz.


Oznámení musí obsahovat:

a)    údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele

b)    oznámení nemusí tyto údaje obsahovat, pokud je podáno osobou, jejíž totožnost je příslušné osobě známa

c)    informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít

d)    zda výslovně žádá příslušnou osobu, aby ho o přijetí oznámení nevyrozumívala

e)    v případě, že chce oznamovatel vyrozumět, tak přesně jakým, podle něj bezpečným, způsobem.


Podání oznámení jiným, než uvedeným způsobem za použití VOS, nelze zaručit ochranu totožnosti oznamovatele nebo dalších osob.


V souladu s ustanovením § 9 odst. 2 písm. a) Zákona povinný subjekt sděluje, že vylučuje podávání oznámení prostřednictvím VOS pro osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h), nebo j) Zákona.


Pozn.  povinnosti pro školu z tohoto zákona se vztahují k 15. 12. 2023.
 

Klatovy 31. 7. 2023

                                                                                   Ing. Vladislav Smolík, ředitel školy

 

 

         Podat oznámení! 

                                                                                                                             
       


    písemně
    nevyrozumívat o přijetí oznámení


Střední škola zemědělská a potravinářská v Klatovech