+420 376 326 280
Svobodný přístup k informacím
Úvodní stránka » ŠKOLA A VEŘEJNOST  » Úřední deska  » další .....   » dokument

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Struktura informací, zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem, umožňujícím dálkový přístup podle vyhlášky č.442/2006 Sb. ze dne 31. srpna 2006
 1. Název
  Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy, Národních mučedníků 141
 2. Důvod a způsob založení
Od 30.11.2001 je zřizovatelem organizace Plzeňský kraj, který vydal zřizovací listinu č.j. H/759/01 dne 23.října 2001, její dodatek č. 1 č.j.: ŠMS/2209/05 ze dne 22.února 2005, dodatek č.2 č.j.: ŠMS/3924/05 ze dne 12.dubna 2005, dodatek č. 3 ze dne 5.ledna 2006, č.j.: ŠMS/157/06, dodatek č.4 č.j.ŠMS/7771/09 ze dne 29.9.2009, dodatek č. 5 č.j. ŠMS/3014/10 ze dne 24.3.2010, dodatek č. 6 č.j. ŠMS/2291/11 ze dne 8.3.2011, dodatek č. 7 č.j.ŠMS/12213/11 ze dne 19.12.2011, dodatek č. 8 č.j. ŠMS/3211/12 ze dne 26.3.2012, dodatek č. 9 č.j. ŠMS/2620/13 ze dne 8.3.2013, dodatek č. 10 č.j.ŠMS/6148/14 ze dne 17.6.2014 a dodatek č. 11 č.j.ŠMS/11759/14 ze dne 9.12.2014 včetně dalších dodatků. 
Ke zřízení subjektu došlo podle zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, podle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákona č. 157/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů. 
Činnost organizace je vymezena zněním § 57 až 85, § 117 a § 119 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a příslušnými prováděcími právními předpisy ve znění pozdějších předpisů. 
Škola sdružuje střední školu, domov mládeže a školní jídelnu, Centrum odborného výcviku, včetně pekárny, cukrárny, restaurace a penziónu a hotel Malá Paříž na Špičáku. 
Organizace je příspěvkovou organizací vystupující v právních vztazích svým jménem a nesoucí odpovědnost z těchto vztahů plynoucí. 
Ředitelem školy je Ing. Vladislav Smolík, který byl do funkce jmenován hejtmanem Plzeňského kraje Milanem Chovancem, jmenovacím dekretem č.j. ŠMSpers./7/13, ze dne 17. 6. 2013 s účinností od 1. července 2013. 

 1. Organizační struktura
Ředitel přímo řídí vedoucí zaměstnance, kterými jsou zástupce ředitele pro studijní obory, zástupce ředitele pro učební obory, vedoucí DM, vedoucí TEÚ a dále přímo řídí výchovné poradce, speciálního pedagoga, ICT metodika a koordinátora, EVVO koordinátora, technika BOZP, personalistku a asistentku a správu ICT. 
Zástupce ředitele pro studijní obory řídí učitele pro studijní obory a vedoucího učitele praxe. 
Zástupce ředitele pro učební obory řídí vedoucího učitele odborného výcviku a učitele pro teoretické předměty. 
Vedoucí DM řídí vychovatelky. 
Vedoucí TEÚ řídí vedoucí školní jídelny, školnici a školníka, údržbu, administrativní pracovnice, mzdovou účetní, účetní, knihovnici, skladnici a provozní Hotelu Malá Paříž Špičák. 
Vedoucí školní jídelny řídí vedoucí kuchařku. 
Vedoucí učitel praxe řídí učitele praxe. 
Vedoucí učitel odborného výcviku řídí učitelé odborného výcviku. 
Vedoucí kuchařka řídí kuchařky. 
Hlavní uklízečka řídí uklízečky. 
1. Přijímáním a vyřizováním žádostí o informace a evidováním písemných žádostí a poskytnutí informace je pověřena paní Stanislava Valdmanová, DiS., žádost přijímá pracovník pověřený evidencí pošty. 
2. Ředitel a jím pověřený pracovník vede evidenci písemných žádostí o poskytnutí informace. Údaje v evidenci žádostí jsou chráněny podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 
3. Žádost o poskytnutí informace se podává ústně (osobně nebo telefonicky) nebo písemně (doručená poštou, osobně i jiným způsobem, faxem, elektronickou poštou nebo na jiném nosiči dat). Žádost je podána dnem, kdy ji povinný subjekt obdržel. Poskytování informací se řídí směrnicí poskytování informací.
 1. Kontaktní spojení
  4.1. Kontaktní poštovní adresa:
Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy, Národních mučedníků 141 
Národních mučedníků 141 
339 01 Klatovy 

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu 

Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy, Národních mučedníků 141 
Národních mučedníků 141 nebo Šmeralova 197, 339 01 Klatovy
Hotel Malá Paříž, Špičák 17, 340 04 Železná Ruda 

4.3 Úřední hodiny 
7.00 – 15.30 

4.4 Telefonní čísla 

376 326 280 – ústředna Národních mučedníků 141
 
376 326 262 – ředitelna 
376 311 605 – ústředna Šmeralova 197 
376 397 511 – hotel Malá Paříž 

4.5 Čísla faxu 
376 313 569 

  1. Adresa internetové stránky
www.sszp.kt.cz 

  1. Adresa e-podatelny 
sekretariat@sszp.kt.cz

  1. Další elektronické adresy
Adresy jednotlivých vyučujících jsou na webových stránkách školy v záložce Zaměstnanci. 

  1. Resortní identifikátor (IZO): 000077313

  1. Resortní identifikátor (RED_IZO): 600009424

  1. ID datové schránky: adrgj83

5. Případné platby lze poukázat 
na čísla účtů: SŠZP Klatovy 9777970277/0100 Komerční banka, a.s., pobočka Klatovy 

6. 
61781797

7. DIČ
 
CZ61781797, škola je plátcem DPH. 

8.Dokumenty 
8.1 Seznamy hlavních dokumentů 
- rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku a o jeho změnách, 
- zřizovací listina, 
- školní vzdělávací programy, tematické plány, 
- výroční zprávy o činnosti školy 
- školní řád nebo vnitřní řád 
- vnitřní směrnice 
- další 

Škola je povinna ve svém sídle v úředních hodinách zpřístupnit:
a) seznamy hlavních dokumentů, zejména koncepční, strategické a programové povahy, které
mohou být poskytnuty podle tohoto zákona včetně případných návrhů licenčních smluv, a to
tak, aby do nich mohl každý nahlédnout a pořídit si opis, výpis nebo kopii,
 
b) právní předpisy vydávané v rámci jejich působnosti. 

8.2 Rozpočet 

Rozpočet za uplynulý rok je uveden ve Výroční zprávě o činnosti, část ekonomická, tato zpráva je umístěná na www.sszp.kt.cz,Úřední deska/ Dokumenty školy. 

9. Postup při vyřizování 
1.Přijímáním a vyřizováním žádostí o informace a evidováním písemných žádostí a poskytnutí informace pověřuji paní Stanislavu Valdmanovou, DiS., žádost přijímá pracovník pověřený evidencí pošty. 
2. Ředitel a jím pověřený pracovník vede evidenci písemných žádostí o poskytnutí informace. Údaje v evidenci žádostí jsou chráněny podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 
3. Evidence žádosti obsahuje:
 • datum doručení žádosti, věc, číslo jednací,
 • jméno a příjmení žadatele (název a sídlo), spojení na žadatele,
 • způsob, jakým bylo ve věci postupováno a jak byla žádost vyřízena,
 • datum vyřízení žádosti

4. Žádost o poskytnutí informace se podává ústně (osobně nebo telefonicky) nebo písemně (doručená poštou, osobně i jiným způsobem, faxem, elektronickou poštou nebo na jiném nosiči dat). Žádost je podána dnem, kdy ji povinný subjekt obdržel. 
5. Pokud žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí informace zveřejněné, lze žadateli sdělit jen údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace. V případě ústní žádosti je třeba tak učinit neprodleně, v případě žádosti písemné nejpozději do 7 dnů ode dne doručení žádosti. Pokud žadatel trvá na písemném poskytnutí informace musí mu být poskytnuta.
6. Ústní žádost lze vyřídit ústně jen s výslovným souhlasem žadatele. Pokud trvá na písemném vyřízení, vyzve pověřená osoba k podání žádosti v písemné formě. 
7. Není-li žádost vyřízena ústně, poskytne se požadovaná informace písemně, nahlédnutím do spisu (včetně možnosti pořízení kopie) nebo na paměťových mediích. 
8. Žádosti o poskytnutí informací podané jakoukoli formou jsou přijaty a zaevidovány podatelnou školy. Žádost o poskytnutí již zveřejněné informace (například ve výroční zprávě ) se zpravidla vyřídí poskytnutím údajů o zveřejnění. Pokud není ze žádosti zřejmé, že je určena škole jako povinnému subjektu nebo není zřejmé, kdo žádost podal, pověřený pracovník ji bez dalšího odloží. 
9. Pokud je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována nebo je formulována příliš obecně, ředitel školy vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne doručení žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů od doručení výzvy, rozhodne pověřený pracovník o odmítnutí žádosti. 
10. Pokud je požadovaná informace mimo působnost povinné osoby (ředitelky), pověřená pracovnice žádost odloží a o odložení žádosti a jeho důvod sdělí žadateli do 3 dnů ode dne doručení žádosti. Ředitel školy nemá za povinnost postoupit žádost příslušnému orgánu. 
11. Pověřená pracovnice poskytne žadateli informaci nejpozději do 15 dnů ode dne doručení žádosti, případně ode dne upřesnění žádosti. O formě, ve které bude informace poskytnuta rozhoduje ředitel SŠZP.
 1. Tuto lhůtu může ředitel SŠZP prodloužit nejvýše o 10 dní, a to z těchto důvodů:
 • jedná-li se o vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti,
 • je-li pro poskytnutí informace nezbytná konzultace s jiným orgánem státní správy.
 1. Pověřená pracovnice je povinna prokazatelně (písemně) informovat žadatele o prodloužení lhůty a důvodech prodloužení, a to ještě před uplynutím lhůty k vyřízení (tj. 15 dnů).
 2. Pokud povinná osoba (ředitel) odmítne zcela nebo zčásti poskytnout žadateli informace, vydá o tom ve lhůtě 15 dnů, případně v řádně prodloužené lhůtě rozhodnutí. Rozhodnutí se nevydává v případě odložení věci.
 3. Rozhodnutí je správním rozhodnutím ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, a musí obsahovat následující náležitosti:
  1. název a sídlo školy
  2. číslo jednací a datum vydání rozhodnutí
  3. označení žadatele o informaci (jméno a příjmení fyzické osoby, název a sídlo právnické osoby)
  4. výrok, který obsahuje samotné rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace
  5. odůvodnění, které obsahuje důvod odmítnutí poskytnutí informace, včetně každého omezení práva na informace, s uvedením ustanovení příslušných právních předpisů,
  6. poučení o odvolání, které obsahuje poučení o místu, formě a době podání odvolání
  7. vlastnoruční podpis ředitele školy s uvedením jména, příjmení a funkce,
  8. jméno, příjmení funkce pověřené pracovnice.
 4. Rozhodnutí se doručuje do vlastních rukou žadatele.
 5. Pokud žadatel žádá o poskytnutí více informací, z nichž některé jsou vyloučeny, škola přípustné informace poskytne a souběžně vydá rozhodnutí o odepření vyloučených informací.


10. Příjem žádostí a dalších podání 
Přijímáním a vyřizováním žádostí o informace a evidováním písemných žádostí a poskytnutí informace pověřuji paní Stanislavu Valdmanovou, DiS., žádost přijímá pracovník pověřený evidencí pošty. 
Pracovníkem pověřeným přijímáním a vyřizováním stížností, podnětů a oznámení v souladu s § 175 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád) ve znění pozdějších předpisů.:Stanislava Valdmanová, DiS. - asistentka ředitele, personalistka školy.
Kontaktní spojení na určeného pracovníka: tel. 376 326 269, fax 376 313 569, e-mail: valdmanova@sszp.kt.cz,sekretariat@sszp.kt.cz.
pracoviště Střední školy zemědělské a potravinářské, Klatovy, Národních mučedníků 141, pracovní doba PO-PÁ 7:00-15:30.
 
Pracovnice je povinna vést knihu stížností a knihu o poskytování informací založenou ředitelem školy. O zápisech do knih je povinna informovat ředitele, jenž rozhodne, která osoba bude pověřena řešením stížností, nebo poskytnutím informací. 
Detailní postup je uveden v dokumentu: Směrnice o vyřizování stížností, oznámení a podnětů doručených škole. 


11. Opravné prostředky 
Proti rozhodnutí povinného subjektu lze podat odvolání prostřednictvím povinné osoby (ředitele SŠZP) zřizovateli SŠZP – Plzeňský kraj, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. 
Formulář odvolání lze získat u osoby pověřené přijímáním a vyřizováním žádostí o informace a evidováním písemných žádostí školy (sekretariát školy). 

12. Formuláře 
Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
______________________________________________________

Povinný subjekt: Středníškola zemědělská a potravinářská, Klatovy, Národních mučedníků 141
                           Národních mučedníků 141, 339 01 Klatovy


1. Fyzická osoba
 
Jméno a příjmení žadatele: 
Datum narození: 
Adresa místa trvalého bydliště nebo adresa bydliště a adresa pro doručování: 
Elektronická adresa (v případě, že je adresou doručovací):
________________________________________________________________
 
2. Právnická osoba 
Název žadatele: 
IČO: 
Adresa sídla a adresa pro doručování, liší-li se od adresy sídla: 
Elektronická adresa (v případě, že je adresou doručovací): 
_________________________________________________________________________ 
Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Datum: .......................................................... Podpis žadatele: ....................................................


Formuláře žádostí – www.sszp.kt.cz,odkaz úřední deska, další….. 

13.Popisy postupů - návody pro řešení životních situací 
Životní situace na Portálu veřejné správy
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/6966/_s.155/708/place


15.Úhrady za poskytování informací

Při vyřizování ústní žádosti o informaci:
 • podání ústní informace bez potřeby vyhledávání potřebných podkladů – zdarma
 • informace podaná na základě zveřejnění (internet, vývěska apod. ) - zdarma
 • informace poskytnutá sdělovacím prostředkům z vlastní iniciativy – zdarma

Při vyřizování písemné žádosti o informaci :
 • písemná informace poskytnutá formou kopie existujícího dokumentu bez potřeby vyhledávání
kopírování, skenování na kopírovacích strojích 
A4 jednostranně - 2,00 Kč čb, 4,00 Kč barevně, 2 Kč scan
A4 oboustranně - 3,00 Kč čb, 6,00 Kč barevně, 3 Kč scan
A3 jednostranně - 4,00 Kč čb, 8,00 Kč barevně, 4 Kč scan 
A3 oboustranně - 6,00 Kč čb, 12,00 Kč barevně, 5 Kč scan
kopírování na magnetické nosiče 
usb modem - 10,00 Kč 
CD - 20,00 Kč 

poštovné a jiné poplatky - dle platných tarifů 
nahlížení do spisů a vnitřních dokumentů školy - bezplatné 

 • náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací
- cena za každou započatou 1hodinu činnosti  - 120,00 Kč          
 
Způsob vybírání úhrad: 
Výši úhrady za poskytnutí informace povinný subjekt písemně oznámí žadateli před poskytnutím informace. Z oznámení musí být zřejmé, na základě jakých skutečností a jakým způsobem byla výše úhrady povinným subjektem vyčíslena.
Úhrady jsou vybírány v kanceláři školy v hotovosti, žadateli je vždy potvrzena úhrada poplatku. Úhrada nákladů je příjmem školy. 

Výše úhrady za poskytnutí informace : 
výši úhrady určí pověřená osoba organizace, která informaci poskytuje, podle tohoto sazebníku 


16.Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv

16.2 Výhradní   licence 17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
Výroční zprávy jsou umístěny nawww.sszp.kt.cz,Úřední deska/ Dokumenty školy. 
Poslední změna: 16.8.2015Střední škola zemědělská a potravinářská v Klatovech