+420 376 326 280
Obecné zásady hodnocení a tolerance žáků s SVPU
Úvodní stránka » ŽÁK A RODIČ  » Školské poradenské prac.  » Výchovné poradenství  » Specifické vývojové poruchy učení  

Základním předpisem je směrnice MŠMT ČR č.j. 13710/2001-24. Její základní tezí je, aby se ke zjišťování vědomostí a dovedností žáků volily formy odpovídající schopnostem žáka, nemající na něj negativní vliv.

Žáci s SVPU by měli být odlišným způsobem vzděláváni a hodnoceni - jde o vrozené poruchy, za které žáci nemohou a nedovedou je ovlivnit.

Zásady pro práci učitele:

 1. vysvětlení všem zúčastněným, že žák bude odlišně hodnocen i vzděláván - jak a proč se tak bude dít - důležitý je taktní přístup učitele
 2. předpoklad úspěšnosti je, že nebude vystavován takovým činnostem, ve kterých nemůže podávat optimální výkon
 3. rozpracování skutečných vědomostí, znalostí a dovedností nezkreslených poruchou
 4. vycházet z toho, v čem je žák úspěšný - dát mu možnost prožít si pocit úspěchu a ocenit projevenou snahu
 5. posuzovat a hodnotit pouze to, co žák stačil vypracovat, vycházet z počtu jevů, které žák zvlaádl, vyhnout se porovnání s ostatními
 6. mít na zřeteli, že každé zkoušení, kontrolní práce či diktát je pro žáka značnou zátěží- strach, úzkost - možnost selhání
 7. dát žákovi k dispozici korekční pomůcky (kalkulátor,..)

Slovní hodnocení s SVPU upravuje metodický pokyn MŠMT č.j. 13711/2001-24. U běžného hodnocení se hodnotí známkou mírnější o jeden až dva stupně. Pokud žák dosáhne průměrných výsledků, je lépe hodnotit normálně, aby hodnocení nepůsobilo demotivačně. U dyslektiků můžeme slovně hodnotit i slovní úlohu v matematice.

Specifické vývojové poruchy učení jsou:
Dyslexie - specifická nebo vývojová porucha čtení
Dysgrafie - specifická porucha psaní
Dysortografie - specifická porucha pravopisu
Dyskalkulie - specifická porucha matematických dovedností
Dyspinxie - specifická porucha kreslení
Dyspraxie - specifická porucha motoriky
Dysmúzie - specifická porucha v oblasti hudby

Žáci se SVPU prožívají často neúspěch a pocit méněcennosti. Porucha je překážkou v osvojování vědomostí, což je řetěz nepříznivých následků (obtíže ve čtení - zaostávání ve vědomostech - odraz v horší klasifikaci - demotivace ke školní práci, snížené sebehodnocení).

Dokumentace pro žáky s SVPU:
Základním dokumentem je odborný posudek, který vypracuje PPP, SVP nebo SPC. Pokud je žák integrován, stanoví se individuální výchovně vzdělávací program - ten vypracovává třídní učitel nebo učitel vyučovacího předmětu, ve spolupráci s poradenským zařízením, případně ve spolupráci s výchovným poradcem a zákonným zástupcem žáka a se spoluúčastí žáka v případě jeho zletilosti.

Vedení dokumentace žáka se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Důležité zásady pro práci se žáky s SVPU:

 • chvalte nejen dobrý výkon, ale i snahu
 • při práci odstraňte všechny rušivé vlivy, protože pozornost se u těchto žáků dá velmi snadno rozptýlit
 • pracujte s dítětem často, ale krátkodobě
 • před žáka klademe reálné cíle, nároky zvyšujeme pozvolna
 • žáka nikdy nenutíme násilím, v klidné atmosféře se pracuje příjemněji
 • buďte trpěliví a neztrácejte nervy, postupné zrání nervové soustavy způsobí, že problémů bude časem ubývat
 • snažte se najít něco, v čem bude žák úspěšný

 

 

 


Poslední změna: 2.9.2018Střední škola zemědělská a potravinářská v Klatovech