+420 376 326 280
Plán činnosti výchovného poradce
Úvodní stránka » ŽÁK A RODIČ  » Školské poradenské prac.  » Výchovné poradenství  » Plán činnosti výchovného poradce  

1. Metodická a koordinační činnost

v      získávat odborné informace z oblasti výchovného poradenství - účast na schůzkách VP pro SŠ regionu - dle nabídky, navazovat a udržovat kontakty s VP ZŠ, šířit pozitivní informace o škole v dané spádové oblasti, upozorňovat na webovou stránku školy,  účastnit se vzdělávacích seminářů - dle nabídky

v      spolupráce s ÚP v Klatovech - formou informační schůzky studentů 4.ročníků - studijní a profesní orientace, nástěnka na ÚP - aktuální obnovování, kontakt telefonicky či osobní návštěvou - informace o možnostech studia, dalším uplatnění absolventů (absolventská místa)

v      spolupráce s PPP v Klatovech

v      beseda pro 1. a 2. ročníky – emeritní rada JuDr. Dočekal – Prevence kriminality, a MUDr. Uzel – Rizika sexu

v      spolupráce s OHS v Klatovech - výpůjčky videokazet (Řekni drogám ne !, Drogová problematika,…..)

v      návštěva žáků 9. tříd ZŠ na okrese - informace o studiu na naší škole - příprava harmonogramu

v      účast na schůzkách rodičů vycházejících žáků ze ZŠ - informace o studiu na naší škole 

v      účast na Dnu otevřených dveří - možnosti uplatnění žáků po ukončení studia, prevence sociálně patologických jevů

v      spolupráce s vedením školy a ostatními učiteli (okamžité řešení ped.-psychol.problémů vývoje a vzdělávání žáků)

v      spolupráce s rodiči - poskytování konzultací na třídních schůzkách a informací - témata: Šikana, Práva dítěte, Drogová scéna v oblasti Klatov,…)

v      vzdělávací nabídka škol - profesní orientace žáků - informace o možnostech pomaturitního studia - internetové stránky VP, publikace Kam po maturitě, nástěnka VP, účast na třídnických hodinách, konzultační hodiny VP, kontrola správnosti vyplnění přihlášek ke studiu, kontakt se studijními odděleními VŠ a VOŠ, objednání časopisu Student – in dispozici pro žáky 4. ročníků, možnost zapůjčení informačních materiálů (UN,adresář VŠ a VOŠ, ……) v knihovničce VP

v      zjišťovat příčiny poruch učení a chování

v      zjišťovat individuální předpoklady pro uplatňování a rozvíjení schopností a nadání žáků

v      sledovat nadané a talentované žáky

v      zaměřit se na prevenci školní neúspěšnosti a negativních jevů ve vývoji žáků

v      sledovat úspěšnost našich absolventů v přijímacích zkouškách

v      sledovat uplatnění absolventů na VŠ a VOŠ2. Poradenská činnost

v      pomoc při kariérní volbě - poskytovat informace vedoucí k volbě vzdělávací dráhy a následně povolání

v      podávat informace o situaci absolventů na trhu práce

v      sledovat potřeby trhu práce - využívat informace o volných místech pro absolventy, údaje o míře nezaměstnanosti - vštěpovat studentům - čím vyšší je úroveň vzdělání, tím nižší je míra nezaměstnanosti

v      v součinnosti s ostatními pedagogickými pracovníky zajišťovat a průběžně upravovat podmínky pro integraci žáků se specifickými poruchami chování a učení

v      sledovat rizikové faktory významné rozvoj sociálně patologických jevů (rozhovor, dotazníky, návrh rodičům na odborné vyšetření )

v      spolupracovat s PPP, Policií ČR, oddělením péče o dítě

v      koordinovat řešení problémů rodina - žák - škola

v      navrhovat preventivní opatření k předcházení konfliktním situacím ve škole

v      navrhovat řešení konfliktních situací rodiče - učitelé, učitel - žák, žák - žák3. Informační činnost

v      zprostředkovávat všem učitelům informace o problematice SPJ, prevence šikany, prevence HIV/AIDS, prevence kriminality

v      uplatňovat pro žáky metody a formy práce zaměřené na sebepoznávání, posilování zdravé sebereflexe, rozvoj kritického myšlení (dotazníky, poradenské rozhovory)

v      schránka důvěry, nástěnka VP, konzultační hodiny4. Dokumentace

v      soustřeďovat odborné zprávy a informace o žácích v poradenské a terapeutické péči (z PPP, SVP, rodinné poradny, SPC aj.)

v      deník VP

v      přehled zájmu o studium na VŠ, VOŠ a JŠ - žáci čtvrtých ročníků


Poslední změna: 2.9.2018Střední škola zemědělská a potravinářská v Klatovech