+420 376 326 280
Informace o povinnostech pro uchazeče o vzdělávání na naší škole (přijímací řízení)
Úvodní stránka » AKTUALITY   » dokument

Vážení rodiče, milé žákyně a milí žáci,


na základě Opatření obecné povahy č. j. MSMT-4337/2021-7 ze dne 6. 4. 2021 na základě čl. XVII. a Mimořádného opatření č. j.: MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN ze dne 6. 4. 2021:


MSMT-4337/2021-7 ze dne 6. 4. 2021 na základě čl. XVII.


Škola, která organizuje přijímací zkoušku, je povinna zveřejnit informace o povinnostech pro uchazeče vyplývajících z mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o testování uchazečů o střední vzdělávání na svých internetových stránkách.


MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN ze dne 6. 4. 2021 č. I.

Osobě, která je uchazečem o střední vzdělávání (dále jen „uchazeč“), se umožní osobní přítomnost na školní přijímací zkoušce, jednotné přijímací zkoušce nebo talentové zkoušce (dále jen „přijímací zkouška“), nejedná-li se o přijímací zkoušku konanou distanční formu, pouze pokud

a) nemá příznaky onemocnění COVID-19, a

b) doloží POTVRZENÍM VYDANÝM ZŠ před přijímací zkouškou negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedených na ZÁKLADNÍ ŠKOLE, které si provedl sám nebo které mu byly provedeny laickou osobou v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky

 

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K TESTOVÁNÍ UCHAZEČŮ  O STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 

- V případě, že se jedná o uchazeče o střední vzdělávání, kteří nejsou žáky základní školy nebo jiné střední  školy, mohou tito využít registrovaného odběrového místa a přinést doklad o negativním výsledku testu vydaný poskytovatelem zdravotnických služeb. Tuto alternativu mohou využít i žáci základních škol nebo středních škol. 

- Uchazeč, který se z důvodu nepředložení dokladu o negativním výsledku testu neúčastnil řádného termínu přijímací zkoušky a svoji neúčast z tohoto důvodu písemně nejpozději do 3 dnů omluvil řediteli školy, ve které ji měl konat, může konat zkoušku v náhradním termínu. 

- V případě, že má uchazeč právo u přijímací zkoušky na přítomnost podporující osoby nebo jiné osoby, musí tato osoba předložit doklad o negativním testu stejně jako uchazeč, jinak škola účast takové osoby na přijímací zkoušce neumožní. 


Možnosti nahrazení potvrzení o provedeném testu u přijímacích zkoušek 

 Potvrzení o provedeném testu ve škole může být nahrazeno: 

a) dokladem o tom, že osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, 

b) dokladem o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 7 dnů a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření k provádění testů, 

c) certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů. 

 Výše uvedené způsoby se uplatní jak v případě žáka, tak i podporující osoby. Ředitel školy uvádí, že veškeré další informace jsou uvedeny v přílohách.

 

Klatovy 14. dubna 2021


Ing. Vladislav Smolík
ředitel školy                                              Poslední změna: 14.4.2021Střední škola zemědělská a potravinářská v Klatovech