|  Zkvalitňování výuky |  ZPK Praha |  e-Learning |  WebMail |  Rozvrh hodin |  Změny rozvrhu |  Vstup pro rodiče |  Jídelní lístek | 
Projekty

LEADER ČR

    

      V operačním programu zemědělství – iniciativa LEADER ČR byl podán projekt „Meteorologické stanice“. Předkládaný projekt je plně v souladu s cíli Programu LEADER ČR a „Územní strategií rozvoje Místní akční skupiny Pošumaví“. V rámci aktivity 1 – Realizace strategie rozvoje mikroregionu byl projekt zařazen mezi pilotní projekty v oblasti diverzifikace činností zemědělských farem v Pošumaví. 
      Projekt svým zaměřením a předpokládanými výstupy ve všech bodech naplňuje záměr MAS Pošumaví pro rok 2004, opatření č. 1 – Rozvoj zemědělství a podnikání na venkově. 
     Projekt přispívá k jednomu z hlavních cílů Programu LEADER ČR, kterým je pomoc místním zemědělským subjektům realizujícím své záměry v nezemědělských aktivitách. Diverzifikace činnosti zemědělské farmy přinese zvýšení příjmů rodiny žadatele a stabilizaci zemědělského podniku v oblasti s výraznými mimoprodukčními funkcemi.

Cíle projektu:

    -          vytvoření sítě malých meteorologických stanic v mikroregionu

    -          nárůst příjmů zemědělských podniků a ostatních podniků

    -          zvýšení návštěvnosti webových stránek SŠZP Klatovy, kde budou tyto informace uveřejňovány.

    -          zvýšení tržeb z cestovního ruchu za rok

   -          zvýšení počtu žáků využívajících dané zařízení a informace za rok

Rozpočet projektu:

   -           projekt je plánovaný do dvou etap

                               o       náklady 1. etapy – 851 000 Kč

                               o       náklady 2. etapy – 224 000 Kč

 

EXCELUJEME V EXCELU


     Cílem projektu realizovaného v rámci SIPVZ je vytvoření studijního a výukového materiálu pro práci s tabulkovým kalkulátorem MS Excel. Tento materiál bude tvořen třemi základními pilíři: ¨

výkladový list s přesným popisem zadané problematiky a příkladem

zdrojové a cílové tabulky, které slouží pro vypracování úkolů a cvičení

videoukázka řešení základní problematiky každé kapitoly

     Celkové náklady projektu: 101 776 Kč.

 

NAUČNÁ STEZKA


      Naučná stezka v areálu SŠZP Klatovy – vytvoření naučné stezky pro účely EVVO.

     Prostředky: 40 000 Kč, Plzeňský kraj. Naučná stezka v areálu školní zahrady SŠZP Klatovy představuje vzdělávací a informační systém pro žáky všech stupňů škol a občany regionu. Bude základem ekologické osvěty pro žáky. Základem naučné stezky je již vybudovaná botanická zahrada, skleník, stacionář poraněných zvířat, pozemky pro demonstraci zemědělských plodin.ZELENÁ KNIHOVNA


     Ve spolupráci s Úhlava o.p.s. byl realizován projekt na vytvoření fondu odborné literatury a multimediálních nosičů zaměřených na ochranu životního prostředí a trvale udržitelného rozvoje. Grantové schéma bylo vyhlášeno Plzeňským krajem a dotace činila celkem 60 000 Kč. Knižní fond pořízený z této dotace je uložen v knihovně školy a stal se základem vytvoření informačního centra zaměřeného na ekologii.

 
REGIOAGRICENTRUM

     Záměrem projektu je vybudování česko-bavorského poradenského a informačního centra, jehož hlavní činností je poskytování informací a poradenská činnost pro venkov a zemědělství v příhraniční oblasti. Ve spolupráci s bavorským partnerem, kterým je Landwirtschaftsschule Cham, budou hledány možnosti zlepšování hospodaření zemědělských podniků lepší informovaností a vzájemnou výměnou zkušeností v oblastech marketingu a inovací, diverzifikace činnosti zemědělců, ochrany krajiny a životního prostředí, využívání nových technologií apod. Poradenství se bude dále zabývat možnostmi získání finančních prostředků z EU i z národních zdrojů a přípravou zemědělců na reformu Společné zemědělské politiky EU. K zajištění informační a poradenské činnosti mají přispět také tyto webové stránky. Na stránkách budou aktualizovány informace o cenách zemědělské produkce, bilanci komodit, jejich nákup a prodej, dále např. agrometeorologické informace, informace o možnostech získání finančních prostředků (včetně aktuálních výzev k předkládání projektu) a další, pro zemědělce zajímavé informace. Vedle poskytování a zprostředkování informací bude v rámci projektu věnována pozornost také možnostem diverzifikace zemědělských činností, jako je například venkovská turistika nebo aktivity blízké zemědělství. Vychází to ze skutečnosti, že v méně příznivých podmínkách Šumavy zemědělská činnost ne vždy zajišuje potřebnou výši příjmu. Součástí aktivit projektu budou rovněž semináře určené pro zemědělce a věnované aktuálním otázkám. Kontaktní místo poradenského a informačního střediska se nachází v objektu Střední zemědělské a potravinářské školy v Klatovech (Národních mučedníků 141), která poskytuje potřebné odborné zázemí pro informační a vzdělávací aktivity.

     Projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky v rámci Iniciativy INTERREG IIIA.

 

REKVALIFIKACE PRACOVNÍ SÍLY V HOSTINNSKÉ ČINNOSTI

     Záměrem projektu je uspořádat sedmiměsíční rekvalifikační kurz „hostinská činnost“ ve spolupráci s Uřadem práce v Klatovech  pro 15 účastníků z řad mladistvých nezaměstnaných z okresu Klatovy. Tento kurz bude zahrnovat také osmidenní odbornou praxi v bavorském Regenu pro účastníky kurzu. Jeho součástí bude všeobecná i odborná teoretická výuka a odborná praxe na vybraných pracovištích  v okresech Klatovy a Regen. Teoretická výuka bude probíhat v učebnách Střední školy zemědělské a potravinářské, Klatovy, Národních mučedníků 141. Lektory budou pedagogičtí pracovníci Střední školy zemědělské a potravinářské, Klatovy. Na výuce se budou také podílet externí lektoři. Obsah kurzu bude věnován německému jazyku, práci s počítačem, bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, ochraně životního prostředí, ekonomice a podnikání, komunikaci a především odborné teoretické výuce. Na závěr kurzu budou absolventům, kteří nemají absenci větší  jak 20%, vydána osvědčení platná v České republice a Německu. Ostatní obdrží osvědčení o účasti v kurzu. Díky pořádaným kurzům dojde ke zvýšení uplatnění jeho účastníků na trhu práce a zvýšení jejich šance získat zaměstnání. Podaří se tak zamezit šíření negativních jevů spojených s nezaměstnaností. Díky osmidenní odborné praxi v Německu se  rekvalifikantům podaří získat nové poznatky, dovednosti z praxe a navázat nové kontakty. Ty bude možné rozvíjet v budoucnu v široké přeshraniční spolupráci. Nezanedbatelné bude také zdokonalení jazykových schopností účastníků tohoto kurzu. Projekt také umožní poznat kulturu a tradice jiných zemí. Na závěr zahraniční odborné praxe bude uspořádáno setkání a přehlídka „Dny národní kuchyně“, na které účastníci rekvalifikačního kurzu předvedou svým kolegům některé národní pokrmy. Navázaná spolupráce by měla vyústit v opakování a rozšíření takto pojatých kurzů pořádaných na obou stranách.

 

PILOTNÍ PROJEKT VZDĚLÁVÁNÍ REGIONÁLNÍCH PRŮVODCŮ CESTOVNÍHO RUCHU

     V rámci projektu bude vytvořen program pro školení regionálních průvodců cestovního ruchu pro zájmové území bývalých okresů Domažlice a Klatovy, bude vytvořena e-learningová aplikace a webové stránky, které budou zpracovány v českém, německém a anglickém jazyce. Při sdílení dat se předpokládá oboustranná spolupráce s portálem Plzeňského kraje . Z proškolených průvodců cestovního ruchu bude vytvořena databáze průvodců, která bude k dispozici na webových stránkách projektu, stránkách Plzeňského kraje a ve všech informačních centrech Plzeňského kraje. Tito vyškolení průvodci budou poskytovat komplexní služby návštěvníkům našeho regionu.

 

ENVIROMENTÁLNÍ POLITIKA

Sí environmentálních informačních a poradenských center v regionu Šumava

    Naše škola je partnerem projektu. Úspešnou realizací projektu vznikne ucelená sí center environmentálního vzdělávání v regionu Šumava pro všechny skupiny obyvatelstva a návštěvníky tohoto regionu. Bude posílena partnerská spolupráce mezi institucemi zabývajícími se školeními, vzděláváním a environmentální problematikou. Dojde k rozvoji adaptability a kvalifikace pracovní síly v sektorech podnikání a služeb a zvyšování povědomí o horizontálním tématu udržitelného rozvoje v daném regionu. Dojde ke zvýšení povědomí cílových skupin o environmentální problematice. Činnost informačních a poradenských center prispěje k výraznějšímu zapojování veřejnosti do plánovacích a rozhodovacích procesů v problematice životního prostředí daného regionu. V území dlouhodobě chybí koordinované a celoregionální poradenství a vzdělávání, kterými se tento projekt zabývá v několika rovinách. V první rovině žadatel zřídí sít 4 environmentálních informačních center na svých stávajících pobočkách, kde budou cílové skupiny profesionálně informovány  o dané problematice. Nedílnou součástí práce těchto center bude terénní poradenství, hlavně na zemědělských farmách, ale i v dalších organizacích dotčených environmentální problematikou a řešení naskytlých problémů odborníky. V informačních centrech bude probíhat poradenství zaměřené na environmentální problematiku, ale také v rámci zvyšování obecné vzdělanosti venkovského obyvatelstva individuální poradenství v oblasti práce s PC a obsluha internetu. V každém vzdělávacím centru bude vytvořena knihovna s environmentální tématikou, zejména ochrana přírody, ekozemědělství a zdravý životní styl. Žadatel bude ve spolupráci s partnery vyhlašovat výtvarné soutěže pro děti a mládež na téma ekologie a ochrany přírody. V další rovině bude žadatel připravovat vzdělávací a pracovní kurzy, semináře, exkurze a naučné vycházky, tyto akce budou zaměřeny na pracovníky NNO, pracovníky státní správy a veřejných institucí, podnikatelské subjekty, zaměstnance a širokou veřejnost. V neposlední rovině bude žadatel vydávat informační a vzdělávací materiály. Součástí projektu bude vznik pravidelně aktualizovaného informačního internetového serveru, který bude informovat o připravovaných akcích, budou zde zveřejňovány zápisy z již proběhlých akcí, poradenství na e-mailu, aktuality za světa agroenvi a další související informace. Na většině aktivit se budou podílet nemalou měrou i partneři projektu.  Nepřehlédněte
Volný den (ředitelské volno) 29. 9. 2017

V souladu s §24 odst. 2 zákona č. 561/2004 ...

KURZ PRO VÝKON OBECNÝCH ZEMĚDĚLSKÝCH ČINNOSTÍ 2017/18
Cíl vzdělávací akce 
Cílem vzdělávacího programu je umožnit účastníkům aktivní osvojení si základních ...
Naše škola získala 1.cenu v soutěži Dne bezpečnějšího internetu 2017.
Děkujeme Národnímu centru bezpečnějšího internetu za možnost účastnit se aktivity Den bezpečnějšího internetu 2017 a zároveň děkujeme i za 1. místo :-) a hodnotnou cenu. Naše škola pořádala v rámci tohoto dne Odbornou diskuzi na téma: Veřejná vs. privátní sociální sí. Kde byly ukázky bezpečné sítě Yammer vs. veřejné sociální sítě ...
Tiskopisy pro žáky a jejich zákonné zástupce
Všechny formuláře jsou aktuální. ...
INFORMACE PRO NAŠE BUDOUCÍ ŽÁKY, PRO RODIČE ŽÁKŮ A ZÁJEMCE O STUDIUM
Vážení rodiče a žáci budoucích ročníků. V přiloženém souboru najdete všechny informace, které se týkají našich ...
Nejlepší zemědělec České republiky je žák naší školy
Celostátní kolo jakékoliv soutěže je vždy velice ...
 
  Meterologická stanice
 


  Dokumenty ke stažení
kriteriaprijriz_20172018_4kolo.p.pdf (438kb)
PLAKÁT 1.jpg (255kb)
přihláška_17-18.doc (118kb)
Rozpis maturit podzim MZ 2016 2..doc (75kb)
program maturit.docx (17kb)
Rozvrh hodin dálkového studia Po.xls (39kb)
výsledky_3.kolo_1718_SOUONA.pdf (230kb)
Zemedelskaskola_claneksoutez.pdf (1.63Mb)
kriteriaprijriz_2017-2018_3kolo..pdf (458kb)
ZZ 2017-plán -podzim 2017.doc (37kb)
Opravné zk. - srpen 2017.doc (46kb)
vysledky_2.kolo_1718_UOSONA.pdf (376kb)
Celostátní jízda zručnosti 2017..pdf (1.67Mb)
hodnoceni_zaci_2017_susice.pdf (364kb)
Program zájezdu 17-323-lond-n-windsor-a-harry-po.pdf (248kb)
[archiv]   
 
  Fotogalerie


Sraz Janovice 21.4.2007


 |  Mapa serveru  |  RSS  | 
  2001-2017 SŠZP v Klatovech aktualizace: 19.9.2017 11:43:27     přístupy: 700033 CompAct Bohemia s.r.o. 

Tyto stránky byly vytvořeny za finanční podpory Ministerstva zemědělství České republiky - Program LEADER ČR.