|  Zkvalitňování výuky |  ZPK Praha |  e-Learning |  WebMail |  Rozvrh hodin |  Změny rozvrhu |  Vstup pro rodiče |  Jídelní lístek | 
Projekty

LEADER ČR

    

      V operačním programu zemědělství – iniciativa LEADER ČR byl podán projekt „Meteorologické stanice“. Předkládaný projekt je plně v souladu s cíli Programu LEADER ČR a „Územní strategií rozvoje Místní akční skupiny Pošumaví“. V rámci aktivity 1 – Realizace strategie rozvoje mikroregionu byl projekt zařazen mezi pilotní projekty v oblasti diverzifikace činností zemědělských farem v Pošumaví. 
      Projekt svým zaměřením a předpokládanými výstupy ve všech bodech naplňuje záměr MAS Pošumaví pro rok 2004, opatření č. 1 – Rozvoj zemědělství a podnikání na venkově. 
     Projekt přispívá k jednomu z hlavních cílů Programu LEADER ČR, kterým je pomoc místním zemědělským subjektům realizujícím své záměry v nezemědělských aktivitách. Diverzifikace činnosti zemědělské farmy přinese zvýšení příjmů rodiny žadatele a stabilizaci zemědělského podniku v oblasti s výraznými mimoprodukčními funkcemi.

Cíle projektu:

    -          vytvoření sítě malých meteorologických stanic v mikroregionu

    -          nárůst příjmů zemědělských podniků a ostatních podniků

    -          zvýšení návštěvnosti webových stránek SŠZP Klatovy, kde budou tyto informace uveřejňovány.

    -          zvýšení tržeb z cestovního ruchu za rok

   -          zvýšení počtu žáků využívajících dané zařízení a informace za rok

Rozpočet projektu:

   -           projekt je plánovaný do dvou etap

                               o       náklady 1. etapy – 851 000 Kč

                               o       náklady 2. etapy – 224 000 Kč

 

EXCELUJEME V EXCELU


     Cílem projektu realizovaného v rámci SIPVZ je vytvoření studijního a výukového materiálu pro práci s tabulkovým kalkulátorem MS Excel. Tento materiál bude tvořen třemi základními pilíři: ¨

výkladový list s přesným popisem zadané problematiky a příkladem

zdrojové a cílové tabulky, které slouží pro vypracování úkolů a cvičení

videoukázka řešení základní problematiky každé kapitoly

     Celkové náklady projektu: 101 776 Kč.

 

NAUČNÁ STEZKA


      Naučná stezka v areálu SŠZP Klatovy – vytvoření naučné stezky pro účely EVVO.

     Prostředky: 40 000 Kč, Plzeňský kraj. Naučná stezka v areálu školní zahrady SŠZP Klatovy představuje vzdělávací a informační systém pro žáky všech stupňů škol a občany regionu. Bude základem ekologické osvěty pro žáky. Základem naučné stezky je již vybudovaná botanická zahrada, skleník, stacionář poraněných zvířat, pozemky pro demonstraci zemědělských plodin.ZELENÁ KNIHOVNA


     Ve spolupráci s Úhlava o.p.s. byl realizován projekt na vytvoření fondu odborné literatury a multimediálních nosičů zaměřených na ochranu životního prostředí a trvale udržitelného rozvoje. Grantové schéma bylo vyhlášeno Plzeňským krajem a dotace činila celkem 60 000 Kč. Knižní fond pořízený z této dotace je uložen v knihovně školy a stal se základem vytvoření informačního centra zaměřeného na ekologii.

 
REGIOAGRICENTRUM

     Záměrem projektu je vybudování česko-bavorského poradenského a informačního centra, jehož hlavní činností je poskytování informací a poradenská činnost pro venkov a zemědělství v příhraniční oblasti. Ve spolupráci s bavorským partnerem, kterým je Landwirtschaftsschule Cham, budou hledány možnosti zlepšování hospodaření zemědělských podniků lepší informovaností a vzájemnou výměnou zkušeností v oblastech marketingu a inovací, diverzifikace činnosti zemědělců, ochrany krajiny a životního prostředí, využívání nových technologií apod. Poradenství se bude dále zabývat možnostmi získání finančních prostředků z EU i z národních zdrojů a přípravou zemědělců na reformu Společné zemědělské politiky EU. K zajištění informační a poradenské činnosti mají přispět také tyto webové stránky. Na stránkách budou aktualizovány informace o cenách zemědělské produkce, bilanci komodit, jejich nákup a prodej, dále např. agrometeorologické informace, informace o možnostech získání finančních prostředků (včetně aktuálních výzev k předkládání projektu) a další, pro zemědělce zajímavé informace. Vedle poskytování a zprostředkování informací bude v rámci projektu věnována pozornost také možnostem diverzifikace zemědělských činností, jako je například venkovská turistika nebo aktivity blízké zemědělství. Vychází to ze skutečnosti, že v méně příznivých podmínkách Šumavy zemědělská činnost ne vždy zajišťuje potřebnou výši příjmu. Součástí aktivit projektu budou rovněž semináře určené pro zemědělce a věnované aktuálním otázkám. Kontaktní místo poradenského a informačního střediska se nachází v objektu Střední zemědělské a potravinářské školy v Klatovech (Národních mučedníků 141), která poskytuje potřebné odborné zázemí pro informační a vzdělávací aktivity.

     Projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky v rámci Iniciativy INTERREG IIIA.

 

REKVALIFIKACE PRACOVNÍ SÍLY V HOSTINNSKÉ ČINNOSTI

     Záměrem projektu je uspořádat sedmiměsíční rekvalifikační kurz „hostinská činnost“ ve spolupráci s Uřadem práce v Klatovech  pro 15 účastníků z řad mladistvých nezaměstnaných z okresu Klatovy. Tento kurz bude zahrnovat také osmidenní odbornou praxi v bavorském Regenu pro účastníky kurzu. Jeho součástí bude všeobecná i odborná teoretická výuka a odborná praxe na vybraných pracovištích  v okresech Klatovy a Regen. Teoretická výuka bude probíhat v učebnách Střední školy zemědělské a potravinářské, Klatovy, Národních mučedníků 141. Lektory budou pedagogičtí pracovníci Střední školy zemědělské a potravinářské, Klatovy. Na výuce se budou také podílet externí lektoři. Obsah kurzu bude věnován německému jazyku, práci s počítačem, bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, ochraně životního prostředí, ekonomice a podnikání, komunikaci a především odborné teoretické výuce. Na závěr kurzu budou absolventům, kteří nemají absenci větší  jak 20%, vydána osvědčení platná v České republice a Německu. Ostatní obdrží osvědčení o účasti v kurzu. Díky pořádaným kurzům dojde ke zvýšení uplatnění jeho účastníků na trhu práce a zvýšení jejich šance získat zaměstnání. Podaří se tak zamezit šíření negativních jevů spojených s nezaměstnaností. Díky osmidenní odborné praxi v Německu se  rekvalifikantům podaří získat nové poznatky, dovednosti z praxe a navázat nové kontakty. Ty bude možné rozvíjet v budoucnu v široké přeshraniční spolupráci. Nezanedbatelné bude také zdokonalení jazykových schopností účastníků tohoto kurzu. Projekt také umožní poznat kulturu a tradice jiných zemí. Na závěr zahraniční odborné praxe bude uspořádáno setkání a přehlídka „Dny národní kuchyně“, na které účastníci rekvalifikačního kurzu předvedou svým kolegům některé národní pokrmy. Navázaná spolupráce by měla vyústit v opakování a rozšíření takto pojatých kurzů pořádaných na obou stranách.

 

PILOTNÍ PROJEKT VZDĚLÁVÁNÍ REGIONÁLNÍCH PRŮVODCŮ CESTOVNÍHO RUCHU

     V rámci projektu bude vytvořen program pro školení regionálních průvodců cestovního ruchu pro zájmové území bývalých okresů Domažlice a Klatovy, bude vytvořena e-learningová aplikace a webové stránky, které budou zpracovány v českém, německém a anglickém jazyce. Při sdílení dat se předpokládá oboustranná spolupráce s portálem Plzeňského kraje . Z proškolených průvodců cestovního ruchu bude vytvořena databáze průvodců, která bude k dispozici na webových stránkách projektu, stránkách Plzeňského kraje a ve všech informačních centrech Plzeňského kraje. Tito vyškolení průvodci budou poskytovat komplexní služby návštěvníkům našeho regionu.

 

ENVIROMENTÁLNÍ POLITIKA

Síť environmentálních informačních a poradenských center v regionu Šumava

    Naše škola je partnerem projektu. Úspešnou realizací projektu vznikne ucelená síť center environmentálního vzdělávání v regionu Šumava pro všechny skupiny obyvatelstva a návštěvníky tohoto regionu. Bude posílena partnerská spolupráce mezi institucemi zabývajícími se školeními, vzděláváním a environmentální problematikou. Dojde k rozvoji adaptability a kvalifikace pracovní síly v sektorech podnikání a služeb a zvyšování povědomí o horizontálním tématu udržitelného rozvoje v daném regionu. Dojde ke zvýšení povědomí cílových skupin o environmentální problematice. Činnost informačních a poradenských center prispěje k výraznějšímu zapojování veřejnosti do plánovacích a rozhodovacích procesů v problematice životního prostředí daného regionu. V území dlouhodobě chybí koordinované a celoregionální poradenství a vzdělávání, kterými se tento projekt zabývá v několika rovinách. V první rovině žadatel zřídí sít 4 environmentálních informačních center na svých stávajících pobočkách, kde budou cílové skupiny profesionálně informovány  o dané problematice. Nedílnou součástí práce těchto center bude terénní poradenství, hlavně na zemědělských farmách, ale i v dalších organizacích dotčených environmentální problematikou a řešení naskytlých problémů odborníky. V informačních centrech bude probíhat poradenství zaměřené na environmentální problematiku, ale také v rámci zvyšování obecné vzdělanosti venkovského obyvatelstva individuální poradenství v oblasti práce s PC a obsluha internetu. V každém vzdělávacím centru bude vytvořena knihovna s environmentální tématikou, zejména ochrana přírody, ekozemědělství a zdravý životní styl. Žadatel bude ve spolupráci s partnery vyhlašovat výtvarné soutěže pro děti a mládež na téma ekologie a ochrany přírody. V další rovině bude žadatel připravovat vzdělávací a pracovní kurzy, semináře, exkurze a naučné vycházky, tyto akce budou zaměřeny na pracovníky NNO, pracovníky státní správy a veřejných institucí, podnikatelské subjekty, zaměstnance a širokou veřejnost. V neposlední rovině bude žadatel vydávat informační a vzdělávací materiály. Součástí projektu bude vznik pravidelně aktualizovaného informačního internetového serveru, který bude informovat o připravovaných akcích, budou zde zveřejňovány zápisy z již proběhlých akcí, poradenství na e-mailu, aktuality za světa agroenvi a další související informace. Na většině aktivit se budou podílet nemalou měrou i partneři projektu.  Nepřehlédněte
Třetí kolo přijímacího řízení pro školní rok 2018-19

Dne

Prázdninový provoz

Kritéria přijímacího řízení do 1. ročníků pro školní rok 2018-2019

UČEBNÍ OBOR: ZEMĚDĚLEC – FARMÁŘ (41-51-H/01)

Informace o studiu pro rodiče a žáky na školní rok na školní rok 2018-19.
Vážení ...
Naše škola získala 1.cenu v soutěži Dne bezpečnějšího internetu 2017.
Děkujeme Národnímu centru bezpečnějšího internetu za možnost účastnit se aktivity Den bezpečnějšího internetu 2017 a zároveň děkujeme i za 1. místo :-) a hodnotnou cenu. Naše škola pořádala v rámci tohoto dne Odbornou diskuzi na téma: Veřejná vs. privátní sociální síť. Kde byly ukázky bezpečné sítě Yammer vs. veřejné sociální sítě ...
 
  Meterologická stanice
 


  Dokumenty ke stažení
kriteriaprijriz_2018-2019_3kolo..pdf (450kb)
Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz_web.jpg (19kb)
čokoláda KT od Moučka.pdf (250kb)
vysledky_2.kolo1819_SO_UO_NA.pdf (300kb)
urednideskaskoly_sszpklatovy.doc (116kb)
vysledky_1.kolo_prvni_a_posledni.pdf (209kb)
kriteriaprijriz_2018-2019_2kolo..pdf (454kb)
program maturit_4MV.docx (23kb)
program maturit_4AG.docx (20kb)
program maturit_4AG.docx (20kb)
program maturit_4MV.docx (23kb)
ZZ 2018-plán.doc (40kb)
Rozpis maturit jaro MZ 2018 2.N..doc (81kb)
program maturit_2.N.doc (81kb)
program maturit_2.N.doc (81kb)
[archiv]   
 
  Fotogalerie


A tak šel čas ....


 |  Mapa serveru  |  RSS  | 
  2001-2018 SŠZP v Klatovech aktualizace: 16.8.2018 12:48:14     přístupy: 700033 CompAct Bohemia s.r.o. 

Tyto stránky byly vytvořeny za finanční podpory Ministerstva zemědělství České republiky - Program LEADER ČR.